ประเภทธุรกิจ

แปรรูปน้ำมันหอมกฤษณา

รับจ้างปลูกป่า

ปลูกป่า ปลูกต้นยูคา

การจัดการด้านป่าไม้