ประเภทธุรกิจ

แปรรูปน้ำมันหอมกฤษณา

ปลูกป่า ปลูกต้นยูคา

รับจ้างปลูกป่า

การจัดการด้านป่าไม้