ประเภทธุรกิจ

เป็นตัวแทนให้คำปรึกษาการค้า Import-Export

บริการข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสัตว์ให้กับสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการโรงพยาบาลราชวิถี

สหกรณ์สำหรับข้าราชการกรมการปกครอง

สมาคมบริการข้อมูลอุตสาหกรรมเรือนไทย