ประเภทธุรกิจ

ผลิตเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ รับซ่อมแซมเครื่องแก้ว จำหน่ายหลอดบรรจุยา ผลิตเครื่องใช้สแตนเลส อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฎิบัติการวิจัย

จำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

เป่าแก้ว เช่น แก้วตันแท่งยาว 120 CM.

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม หลอดแก้วทุกชนิด

แก้วเจียรนัย