แคตตาล็อกออนไลน์

Picture  

CM: Damper actuators, 2 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                CM24-L                

                CM24-R                               

                CM24G-L            

                CM24G-R                            

                CM230-L              

                CM230-R                             

                CM230G-L                          

                CM230G-R                         

                CM24-SR-L                         

                CM24-SR-R                         

                CM24G-SR-L                      

                CM24G-SR-R                     

                CM24-SX-L                         

                CM24-SX-R                         

                CM24-SX-T-L                     

                CM24-SX-T-R                     

                Standard types (Terminal connection)   

                CM24-T-L            

                CM24-T-R           

                CM24-SR-T-L                     

                CM24-SR-T-R                     

                CM230-T-R                         

                Form-fit versions            

                CM24-F-L            

                CM24-F-R           

                CM24G-F-L        

                CM24G-F-R        

                CM230-F-L                          

                CM230-F-R                         

                CM230G-F-L                      

                CM230G-F-R                     

                CM24-SR-F-L     

                CM24-SR-F-R                     

                CM24G-SR-F-L                  

                CM24G-SR-F-R                 

                Form-fit versions (Terminal connection)               

                CM24-F-T-R                       

                CM24-SR-F-T-L                 

                CM24-SR-F-T-R                 

                CM..D: Actuators with damper blade, 2 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                CM230-L-100D.2                              

                CM230-L-125D.2                              

                CM230-L-150D.2                              

                CM230-L-160D.2              

                CM24-L-100D.2                 

                CM24-L-150D.2

                CM24-L-160D.2                 

                CM24-SR-L-100D.2                          

                CM24-SR-L-125D.2                          

                CM24-SR-L-150D.2                          

                CM24-SR-L-160D.2                          

LM..A: Damper actuators, 5 Nm

 

                Standard types (Cable connection)         

                LM24A 

                LM24A-S

                LM24A-SR                          

                LM24A-P5                          

                LM24A-MF                         

                LM72A                 

                LM72A-S                             

                LM72A-SR                          

                LM230A                               

                LM230A-S           

                LM230ASR                          

Standard types (Terminal connection)   

                LM24A-TP                          

                LM24A-S-TP                      

                LM24A-SR-TP                    

                LM24A-MF-TP                  

                LM230A-TP                        

                LM230A-S-TP    

                LM230ASR-TP                                                   

                Form-fit versions

                LM24A-F             

                LM24A-SR-F                      

                LM230A-F           

                Fast running versions    

                LMC24A              

                LMC24A-SR                        

                LMC230A            

                Form-fit fast running versions   

                LMC24A-F                          

                LMC24A-SR-F                    

                LMC230A-F                        

NM..A: Damper actuators, 10 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                NM24A

                NM24A-S            

                NM24A-SR                         

                NM24A-P5                         

                NM24A-MF                       

                NM72A                

                NM72A-SR                         

                NM230A                             

                NM230A-S                         

                NM230A-SR                       

                Standard types (Terminal connection)   

                NM24A-TP         

                NM24A-S-TP                     

                NM24A-SR-TP  

                NM24A-MF-TP                 

                NM230A-TP                       

                NM230A-S-TP                   

                NM230ASR-TP                                  

                Form-fit versions            

                NM24A-F                            

                NM24A-S-F                        

                NM230A-F                         

                Fast running versions    

                NMC24A-MF                     

SM..A: Damper actuators, 20 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                SM24A 

                SM24A-S             

                SM24A-SR                          

                SM24A-P5                          

                SM24A-MF                        

                SM230A                              

                SM230A-S                          

                SM230ASR                         

                Standard types (Terminal connection)   

                SM24A-TP                          

                SM24A-S-TP                      

                SM24A-SR-TP                   

                SM24A-MF-TP                  

                SM230A-TP                        

                SM230A-S-TP                    

                SM230ASR-TP                                   

                Fast running versions    

                SMC24A-MF                      

                Retrofit-Line     

                SM24A-MA                        

                SM24A-PC          

                SM24A-R9                          

GM..A: Damper actuators, 40 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                GM24A                

                GM24A-SR                         

                GM24A-MF                       

                GM230A             

                Standard types (Terminal connection)   

                GM24A-TP                         

                GM24A-SR-TP  

                GM24A-MF-TP                 

                GM230A-TP                       

TF: Spring return actuators, 2.5 Nm

                TF24                      

                TF24-S                  

                TF24-3  

                TF24-SR               

                TF24-MFT           

                TF230                   

                TF230-S                

                TF230-SR             

LF: Spring return actuators, 4 Nm

 

                LF24A                   

                LF24-MFT                            

                LF24-MFT2                         

                LF24-S                  

                LF24-SR

                LF230                    

                LF230-S                                

NF..A: Spring return actuators, 10 Nm

                NF24A  

                NF24A-S2           

                NF24A-SZ                           

                NF24A-SZ-S2                     

                NF24A-SR           

                NF24A-SR-S2                     

                NF24A-MF         

                NFA                      

                NFA-S2                

SF..A: Spring return actuators, 20 Nm

                SF24A   

                SF24A-S2            

                SF24A-SZ                            

                SF24A-SZ-S2      

                SF24A-SR                            

                SF24A-SR-S2                      

                SF24A-MF                          

                SFA                       

                SFA-S2                 

EF..A: Spring return actuators, 30 Nm

                EF24A                   

                EF24A-S2            

                EF24A-SR            

                EF24A-SR-S2                      

                EF24A-MF                          

                EF24A-MP          

                EF230A                

                EF230A-S2            

 

การใช้งาน
Series Old Code New Code Series Old Code New Code
CM.. CMU24 CM24-L / CM24-R NM.. NMU24-S NM24A-S
  CMU24-SR-R CM24-SR-R   NMU24-SR NM24A-SR
  CMU24-T CM24-T-L / CM24-T-R   NMU24-T NM24A-TP
  CMU230 CM230-L / CM230-R   NMU230 NM230A
LM.. LMU24 LM24A   NMU230-S NM230A-S
  LMU24-F LM24A-F   NMU230SR NM230ASR
  LMU24-S LM24A-S   NMU230-T NM230A-TP
  LMU24-SR LM24A-SR SM.. SMU24 SM24A
  LMU24-T LM24A-TP   SMU24-S SM24A-S
  LMU230 LM230A   SMU24-SR SM24A-SR
  LMU230-F LM230A-F   SMU230 SM230A
  LMU230-S LM230A-S   SMU230-S SM230A-S
  LMU230SR LM230ASR   SMU230SR SM230ASR
  LMU230-T LM230A-TP GM.. GMU24 GM24A
  LMU72 LM72A   GMU24-SR GM24A-SR
NM.. NMU24 NM24A   GMU230 GM230A
Fast Running Damper Actutaors
Series Old Code New Code Series Old Code New Code
LMQ.. LMQU24 LMQ24A SMQ.. SMQU24 SMQ24A
  LMQU24-SR LMQ24A-SR   SMQU24-SR SMQ24A-SR
NMQ.. NMQU24 NMQ24A SMD.. SMDU230 SMD230A
  NMQU24-SR NMQ24A-SR      
Mechanical Fail-Safe Damper Actutaors
Series Old Code New Code Series Old Code New Code
NFA.. NFU NFA EF.. EFU24-S2 EF24A-S2
  NFU-S2 NFA-S2   EFU24-SR EF24A-SR
  NFU24-SR NF24A-SR   EFU230-S2 EF230A-S2
SFA.. SFU SFA      
  SFU-S2 SFA-S2      
  SFU24-SR SF24A-SR      
Electronic Fail-Safe Damper Actutaors
Series Old Code New Code Series Old Code New Code
GK.. GKU24 GK24A-1 GK.. GKU24-MF GK24A-MF

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม