แคตตาล็อกออนไลน์

                CM: Damper actuators, 2 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                CM24-L                

                CM24-R                               

                CM24G-L            

                CM24G-R                            

                CM230-L              

                CM230-R                             

                CM230G-L                          

                CM230G-R                         

                CM24-SR-L                         

                CM24-SR-R                         

                CM24G-SR-L                      

                CM24G-SR-R                     

                CM24-SX-L                         

                CM24-SX-R                         

                CM24-SX-T-L                     

                CM24-SX-T-R                     

                Standard types (Terminal connection)   

                CM24-T-L            

                CM24-T-R           

                CM24-SR-T-L                     

                CM24-SR-T-R                     

                CM230-T-R                         

                Form-fit versions            

                CM24-F-L            

                CM24-F-R           

                CM24G-F-L        

                CM24G-F-R        

                CM230-F-L                          

                CM230-F-R                         

                CM230G-F-L                      

                CM230G-F-R                     

                CM24-SR-F-L     

                CM24-SR-F-R                     

                CM24G-SR-F-L                  

                CM24G-SR-F-R                 

                Form-fit versions (Terminal connection)               

                CM24-F-T-R                       

                CM24-SR-F-T-L                 

                CM24-SR-F-T-R                 

                CM..D: Actuators with damper blade, 2 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                CM230-L-100D.2                              

                CM230-L-125D.2                              

                CM230-L-150D.2                              

                CM230-L-160D.2              

                CM24-L-100D.2                 

                CM24-L-150D.2

                CM24-L-160D.2                 

                CM24-SR-L-100D.2                          

                CM24-SR-L-125D.2                          

                CM24-SR-L-150D.2                          

                CM24-SR-L-160D.2                          

                TM..A: Damper actuators, 2 Nm

                Fast running versions    

                TMC24A              

                TMC24A-S                          

                TMC24A-SR                       

                TMC230A            

                TMC230A-S                        

                TMC230ASR                       

                Form-fit fast running versions   

                TMC24A-SR-F   

                TMC230A-F                        

                TMC230A-S-F                    

                LM..A: Damper actuators, 5 Nm

 

                Standard types (Cable connection)         

                LM24A 

                LM24A-S

                LM24A-SR                          

                LM24A-P5                          

                LM24A-MF                         

                LM72A                 

                LM72A-S                             

                LM72A-SR                          

                LM230A                               

                LM230A-S           

                LM230ASR                          

                Standard types (Terminal connection)   

                LM24A-TP                          

                LM24A-S-TP                      

                LM24A-SR-TP                    

                LM24A-MF-TP                  

                LM230A-TP                        

                LM230A-S-TP    

                LM230ASR-TP                                                   

                Form-fit versions

                LM24A-F             

                LM24A-SR-F                      

                LM230A-F           

                Fast running versions    

                LMC24A              

                LMC24A-SR                        

                LMC230A            

                Form-fit fast running versions   

                LMC24A-F                          

                LMC24A-SR-F                    

                LMC230A-F                        

                NM..A: Damper actuators, 10 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                NM24A

                NM24A-S            

                NM24A-SR                         

                NM24A-P5                         

                NM24A-MF                       

                NM72A                

                NM72A-SR                         

                NM230A                             

                NM230A-S                         

                NM230A-SR                       

                Standard types (Terminal connection)   

                NM24A-TP         

                NM24A-S-TP                     

                NM24A-SR-TP  

                NM24A-MF-TP                 

                NM230A-TP                       

                NM230A-S-TP                   

                NM230ASR-TP                                  

                Form-fit versions            

                NM24A-F                            

                NM24A-S-F                        

                NM230A-F                         

                Fast running versions    

                NMC24A-MF                     

                SM..A: Damper actuators, 20 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                SM24A 

                SM24A-S             

                SM24A-SR                          

                SM24A-P5                          

                SM24A-MF                        

                SM230A                              

                SM230A-S                          

                SM230ASR                         

                Standard types (Terminal connection)   

                SM24A-TP                          

                SM24A-S-TP                      

                SM24A-SR-TP                   

                SM24A-MF-TP                  

                SM230A-TP                        

                SM230A-S-TP                    

                SM230ASR-TP                                   

                Fast running versions    

                SMC24A-MF                      

                Retrofit-Line     

                SM24A-MA                        

                SM24A-PC          

                SM24A-R9                          

                GM..A: Damper actuators, 40 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                GM24A                

                GM24A-SR                         

                GM24A-MF                       

                GM230A             

                Standard types (Terminal connection)   

                GM24A-TP                         

                GM24A-SR-TP  

                GM24A-MF-TP                 

                GM230A-TP                       

                CH: Linear actuators, 125 N

                Standard types (Cable connection)         

                CH24-L40                             

                CH24-L60             

                CH24-L100                          

                CH230-L40                          

                CH230-L100                        

                CH24-SR-L60                      

                CH24-SR-L100                    

                CH24-SR-R60                     

                CH24-SR-R100                   

                CH24-SX-L40.2                   

                CH24-SX-R40.2                  

                CH24-SX-L100.2

                CH24-SX-R100.2

                LH..A: Linear actuators, 150 N

                Standard types (Cable connection)         

                LH24A60                              

                LH24A100           

                LH24A200           

                LH24A300

                LH24A-SX60       

                LH24A-SR100                     

                LH24A-SR200                     

                LH230A60           

                LH230A100                         

                LH230A200                         

                LH230A300                         

                LH230ASR60                      

                LH230ASR100                    

                LH230ASR200                    

                LH24A-MF60                     

                LH24A-MF100                   

                LH24A-MF200                   

                LH24A-MF300                                   

                Standard types (Terminal connection)   

                LH24A-S-TP100 

                LH24A-S-TP200                 

                LH24A-MF60-TP               

                LH24A-MF100-TP                             

                LH24A-MF200-TP             

                LH24A-MF300-TP                             

                LH230A-S-TP100                              

                LH230A-S-TP200                              

                SH..A: Linear actuators, 450 N

                Standard types

                SH24A100           

                SH24A200

                SH24A300           

                SH24A-SR100                    

                SH24A-SR200                    

                SH230A100                         

                SH230A200                         

                SH230A300                         

                SH230ASR100                    

                SH230ASR200    

                SH24A-MF100                   

                SH24A-MF200                   

                SH24A-MF300                   

                SHC24A-MF300                                                

                Standard types (Terminal connection)   

                SH24A-S-TP100                

                SH24A-S-TP200                

                SH230A-S-TP100                              

                SH230A-S-TP200                              

                LU..A: Rotary actuators, 3 Nm   

                Form-fit versions            

                LU24A                  

                LU24A-SR           

                LU230A

                LU230ASR           

                LU24A-MF                          

                TF: Spring return actuators, 2.5 Nm

                TF24                      

                TF24-S                  

                TF24-3  

                TF24-SR               

                TF24-MFT           

                TF230                   

                TF230-S                

                TF230-SR                             

                NF..A: Spring return actuators, 10 Nm

                NF24A  

                NF24A-S2           

                NF24A-SZ                           

                NF24A-SZ-S2                     

                NF24A-SR           

                NF24A-SR-S2                     

                NF24A-MF         

                NFA                      

                NFA-S2                

                SF..A: Spring return actuators, 20 Nm

                SF24A   

                SF24A-S2            

                SF24A-SZ                            

                SF24A-SZ-S2      

                SF24A-SR                            

                SF24A-SR-S2                      

                SF24A-MF                          

                SFA                       

                SFA-S2                 

                EF..A: Spring return actuators, 30 Nm

                EF24A                   

                EF24A-S2            

                EF24A-SR            

                EF24A-SR-S2                      

                EF24A-MF                          

                EF24A-MP          

                EF230A                

                EF230A-S2            

                LF: Spring return actuators, 4 Nm

 

                LF24A                   

                LF24-MFT                            

                LF24-MFT2                         

                LF24-S                  

                LF24-SR

                LF230                    

                LF230-S                                

SuperCap actuators with safety functionality

                CM24K..: Damper actuators, 2 Nm

                Standard types (Terminal connection)   

                CM24K-T-L.2, 2 Nm                        

                CM24K-T-R.2, 2 Nm                        

                Form-fit versions (Terminal connection)               

                CM24K-F-T-L.2 

                CM24K-F-T-R.2  

                NKQ..A: Rotary actuator, 6 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                NKQ24A-1, 6 Nm                             

                NKQ24A-SR, 6 Nm                          

                NKQ24A-SZ, 6 Nm           

                NKQ24A-MF, 6 Nm                         

                GK..A: Rotary actuator, 40 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                GK24A-1, 40 Nm                              

                GK24A-SR, 40 Nm           

                GK24A-SZ, 40 Nm                            

                GK24A-MF, 40 Nm                          

                GK24A-MP, 40 Nm         

                LHK..A: Linear actuator, 150 N

                Standard types (Cable connection)         

                LHK24A-1-100, 150 N                      

                LHK24A-SR100, 150 N    

                LHK24A-SZ100, 150 N                     

                LHK24A-MF100, 150 N                   

                SHK..A: Linear actuator, 450 N

                Standard types (Cable connection)         

                SHK24A-1-100, 450 N                     

                SHK24A-SR100, 450 N                    

                SHK24A-SZ100, 450 N                    

                SHK24A-MF100, 450 N                  

                SHK24A-MP100, 450 N                  

              RobustLine

                NM..P: Damper actuators, 10 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                NM24P, 10 Nm                 

                NM24P-S, 10 Nm                             

                NM24P-SR, 10 Nm          

                NM24P-P5, 10 Nm                          

                NM24P-MF, 10 Nm                        

                NM230P, 10 Nm                              

                NM230P-S, 10 Nm          

                NM230PSR, 10 Nm         

                SM..P: Damper actuators, 20 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                SM24P, 20 Nm                  

                SM24P-S, 20 Nm

                SM24P-SR, 20 Nm                           

                SM24P-MF, 20 Nm                         

                SM230P, 20 Nm                               

                SM230P-S, 20 Nm                           

                SM230PSR, 20 Nm                          

                NKQ24P..: SuperCap actuators, 6 Nm

                Standard types (Cable connection)         

                NKQ24P-1, 6 Nm             

                NKQ24P-SR, 6 Nm           

                NKQ24P-MF, 6 Nm         

 IP66/NEMA4 Damper actuators

                Rotary actuators

                GM..G: Damper actuators, 40 Nm, 150 s               

                GM230G-T                         

                GM24G-T                           

                GM24G-SR-T                     

                GM24G-MF-T                   

                SMQ..G: Damper actuators, 16 Nm, 7 s 

                SMQ24G             

                SMQ24G-MF                     

                SMQ24G-SR                      

                SuperCap rotary actuators

                GK..G: SuperCap rotary actuators, IP66 protective housing, 40 Nm          

                GK24G-1             

                GK24G-SR          

                GK24G-MF                         

                GK24G-MP                        

                Spring return actuators

                NF..G: Damper actuators, 10 Nm             

                NFG-L                  

                NFG-S2-L            

                NF24G-SR-L                       

                NF24G-SR-S2-L                 

                NF24G-MF-L                     

                SF..G: Damper actuators, 20 Nm              

                SFG-L                   

                SFG-S2-L             

                SF24G-SR-L                        

                SF24G-SR-S2-L  

                SF24G-MF-L                      

             Very fast-running actuators

                LMQ..A: Damper actuators, 4 Nm, 2.5 s

                Standard types (Cable connection)         

                LMQ24A, 4 Nm                 

                LMQ24A-SR, 4 Nm                          

                LMQ24A-MF, 4 Nm                        

                NMQ..A: Damper actuators, 8 Nm, 4 s

                Standard types (Cable connection)         

                NMQ24A, 8 Nm                               

                NMQ24A-SR, 8 Nm                         

                NMQ24A-MF, 8 Nm                       

                SMQ..A: Damper actuators, 16 Nm, 7 s

                Standard types (Cable connection)         

                SMQ24A, 16 Nm                              

                SMQ24A-SR, 16 Nm                       

                SMQ24A-MF, 16 Nm                      

                SMD..A: Damper actuators, 16 Nm, 20 s

                Standardtypen (Kabelanschluss)              

                SMD230A, 16 Nm            

                SMD24A, 16 Nm                              

                LHQ..A: Linear actuators, 100 N, 3.5 s

                Standard types

                LHQ24A100, 100 N                          

                LHQ24A-SR100, 100 N                    

                LHQ24A-MF100, 100 N                  

                SHQ..A: Linear actuators, 200 N, 7 s

                Standard types

                SHQ24A100, 200 N                          

                SHQ24A-SR100, 200 N   

                SHQ24A-MF100, 200 N                  

 LON and MP/MFT(2) actuators

                MP actuators    

                LU24A-MP, 3 Nm            

                LM24A-MP, 5 Nm           

                NM24A-MP, 10 Nm                        

                SM24A-MP, 20 Nm                         

                SM24A-MP-TP, 20 Nm                  

                SF24A-MP                          

                EF24A-MP                          

                GM24A-MP, 40 Nm                        

                LH24A-MP..., 150 N                        

                SH24A-MP..., 450 N

                LON Actuators  

                LM24ALON, 5 Nm           

                NM24ALON, 10 Nm                        

                SM24ALON, 20 Nm                         

                SF24ALON


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม