แคตตาล็อกออนไลน์

Roll Pallet

หมวดหมู่สินค้า :  ตะแกรงเหล็กและลวดตาข่าย
คำค้นสินค้า :  รถเข็นทรงสูง roll pallet
ขอรายละเอียด เพิ่มรายการขอใบเสนอราคา

 

Roll Pallet

รถเข็นทรงสูงขนำดใหญ๋ สำหรับบรรจุสินค้ำเพื่อกำรลำเลียง

ขนส่งและแจกจ่ำย พับเก็บและซ้อนกันได้เมื่อไม่ใช้งำน

สำมำรถเพิ่มอุปกรณ์เสริม เช่นแผ่นชั้นกั้นกลำง หรือประตูปิด

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในกำรจัดเก็บ และป้องกันกำรสูญหำย

บริษัท วรวัฒน์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ลวด จำกัด

ที่อยู่ : 3-3/1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม 10250
โทรศัพท์ : 0-2726-2188-9, 08-6312-6064, 08-9895-4787
แฟกซ์ : 0-2726-2190
อีเมล : chatchai@vorawatwire.com