1. หน้าแรก
  2. บทความ
  3. การคำนึงถึงเรื่อง ความปลอดภัยในยามวิกาล

การคำนึงถึงเรื่อง ความปลอดภัยในยามวิกาล

งานรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการมากเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กับ ชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจต่างๆ หรือ การพักอาศัย เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีอาชญากรรม และความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ หนีไม่พ้นมาตรการของการรักษาความปลอดภัยที่จะต้องมีการเตรียมการ เตรียมพร้อม ทั้งในด้านบุคลากร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อความปลอดภัยขององค์กรนั้นๆ ซึ่งงานรักษาความปลอดภัยมีส่วนช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลง 

การคำนึงถึงความปลอดภัยในยามวิกาล SecurityKingBest

1.ปกป้องดูแลทรัพย์สินและบุคคลในองค์กรของผู้ว่าจ้างให้มีความปลอดภัยสูงสุด 

การปกป้องดูแลความปลอดภัยทางร่างกายเป็นที่สำคัญแต่ทรัพยสินนั้นก็มีความจำเป็นเช่นกันที่จะต้องดูแลและปกป้องอย่างใกล้ชิดเพราะหากมีสิ่งของหล่นหายหรือเกิดการสูญเสีย เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ฉะนั้นจะต้องดูแลทรัพย์สินและบุคคลอย่างปลอดภัยให้มากที่สุด

SecurityKingBest

2.ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้สาธารณูปโภคของผู้ว่าจ้าง

นอกจากการตรวจตราระแวดระวังความปลอดภัยแล้ว จะมีหน้าที่คอยดูแลและตรวจสอบบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามาใช้หรือเข้าถึงในส่วนพื้นที่ของผู้ว่าจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเป็นการป้องกันการใช้สาธารณูปโภคและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ผู้อื่นมาแอบแฝงด้วย ซึ่งจะส่งภาพลักษณ์ไม่ดีต่อองค์กรจึงจำเป็นจะต้องห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้เด็ดขาด

ส่งเสริมภาพลักษณ์ SecurityKingBest

3.ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีขององค์กรผู้ว่าจ้าง ต่อผู้มาใช้บริการ ผู้มาติดต่อธุรกิจและสังคม 

การมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีก็คือการมีบุคลากรที่ดีจนเกิดเสียงชื่นชมประทับใจซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรและบุคคลให้เกิดการยกย่องสรรเสริญ ในด้านธุรกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

4.ดูแลช่วยเหลือองค์กรของผู้ว่าจ้าง 

ในการลดการสูญเสียและต้นทุนดำเนินการ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการเสริมสร้างงานแก่ประชาชน เนื่องจากเศรษฐกิจในปัจจุบันกำลังวุ่นวายการควบคุมต้นทุนเป็นสิ่งที่จำเป็นหากช่วยลดภาระและคอยช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของคนภายในสังคม ช่วยทำให้ส่งผลที่ต่อองค์ผู้ที่ว่างจ้างเป็นอย่างสูง

ระงับเหตุซึ่งหน้า SecurityKingBest

5.ให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางราชการ โดยการสอดส่องแจ้งข่าวสารมิจฉาชีพ และ/หรือระงับเหตุซึ่งหน้าหรือเมื่อได้ รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของทางราชการ

หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าปลอดภัยคอยให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าที่ราชการอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้การปฎิบัติงานนั้นไม่ติดขัดและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดซึ่งดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและตัวบุคคลเองด้วย

จับกุม SecurityKingBest

6.ทำการจับกุมผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สินหรืออาคารเมื่อประสบเหตุซึ่งหน้าแล้วนำมาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อไป

ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วจะต้องคอยสอดส่องความปลอดภัยอยู่เสมอ ตรวจตาหากพบเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลรีบเข้าตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่ราชการเพื่อประสานงานต่อจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยไม่เสี่ยงเกิดอันตรายต่อผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอก

ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้  SecurityKingBest

7.ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ 

โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรมในการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงหากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามจนไม่สามารถดับได้ อันนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

ตรวจทรัพย์สินอาคารสถานที่ SecurityKingBest

8.ตรวจทรัพย์สินอาคารสถานที่

มีการรับมอบให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยลงนามรับ ส่งมอบไว้เป็นหลักฐานและดูแลทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติตามระเบียบ  SecurityKingBest

9.ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาและตัวแทนผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด

ปฎิบัติตามหน้าที่หรือตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างอย่างเต็มที่ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดทำงานอย่างเป็นระเบียบและเคร่งครัดไม่ปล่อยปะละเลยต่อหน้าที่ที่ได้รับให้ผู้ว่าจ้างพึ่งพอใจการปฏิบัติหน้าที่

รายงานเหตุการณ์ประจำวัน  SecurityKingBest

10.รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือเวรของศูนย์รักษาความปลอดภัย

หลังจากปฏิบัติหน้าที่แต่ละวันเรียบร้อยต้องทำการรายงานผลต่อหัวหน้าเสมอเพื่อให้เห็นถึงความรอบคอบและเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อคอยระมัดระวังเหตุร้ายต่างๆได้ล่วงหน้าและวางแผนการทำงานในวันต่อๆไปได้

11.อำนวยความสะดวกในองค์กรของผู้ว่าจ้าง ทั้งต่อบุคคลภายใน บุคคลที่มาติดต่อธุรกิจ และบุคคลที่มาใช้

การบริการที่ดีจะสร้างความประทับใจต่อผู้ที่มาใช้บริการ ทำให้อยากมาอีกเพราะได้รับการดูแลและบริการที่ดี น่าพึ่งพอใจหากเจอการบริการที่ไม่เต็มที่หรือไม่สนใจยิ่งทำให้ไม่อยากใช้บริการการดูแลลูกค้าหรือบุคคลภายนอกอย่างดีแล้วจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ว่าจ้าง 

 

ซึ่งทาง บริษัท รักษาความปลอดภัย คิงส์ เบสท์ แอนด์ ลอ จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. โดยทีมงานผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ รปภ มืออาชีพ ได้มาตรฐาน ใส่ใจป้องกันและแก้ไขปัญหา และพร้อมที่จะ “บริการด้วยใจ ให้ความปลอดภัยด้วยมืออาชีพ” ให้คุณไว้วางใจในความใส่ใจของเราได้ดีที่สุด

 

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย คิงส์ เบสท์ แอนด์ ลอ จำกัด
ที่อยู่ : 105  ซอยบางนา - ตราด1 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา   เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศัพท์ :0-2396-1699, 08-9923-7833, 08-1555-8494
เว็บไซต์ :  https://kingbest.yellowpages.co.th