นิยา เสนากุล

จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5302-3667-9,0-5302-7850-2

นิยา เสนานาค

จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์: 0-4308-3124-3

นิยา เสนาคำ

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4303-4015-9

นิยา อชิรเสนา

จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์: 0-3203-3756-1

นิยา จันทรเสนา

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2234-2646

นิยา พลพงษ์

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2215-7485

นิยา พลเจริญ

จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 0-7404-3626-7

นิยาพร สิทธิพล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 0-7702-1925-3

นิยา พลพงศ์

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2741-4149

นิยา พลจันทร์

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0-2527-0752