ประเภทธุรกิจ

เพาะพันธุ์และจำหน่ายลูกสุนัข พันธุ์บลูด็อก

- computer manufacturing & assemblies industries - electronic manufacturer industries - consumer manufacturer industries - thai government departments - automotive assembly industries - metal part manufacturer factories - watch assembly industries - international aircraft business