ประเภทธุรกิจ

ตรวจรักษาด้านนารีเวช แนะนำเกี่ยวกับ การมีบุตรยาก และรักษาโรคทั่วไป (หมอแมะ)

หมอรักษาแบบจีน

คลินิกการแพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีน ฝังเข็มรักษาโรค บริการด้านความงาม

คลินิกการแพทย์แผนจีน