ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับม.1-ม.6

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับอนุบาล-ป.6

รับเหมาก่อสร้าง