ประเภทธุรกิจ

เป็นร้านมัสตราด

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอาง

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอาง

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอาง

ห้องพัก 275 ห้อง

ร้านเสิรมสวย

มีห้องพัก 275 ห้อง