ประเภทธุรกิจ

อาหาร ความเป็นอยู่ • งานบริการแรงงานต่างด้าว • ทำหนังสือเดินทาง passport แรงงานต่างด้าว ลาว พม่า กัมพูชา • วีซ่า non-immigrant visa l-a • ใบอนุญาตทำงาน work permit • งานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว • รายงานตัวพิสูจน์สัญชาติ • ปรับสภาพแรงงานเข้าระบบ mou • ต่ออายุการจ้างต่อเนื่อง (กรณีทำงานครบ 4 ปี) • งานแรงงานต่างด้าว

อาหาร ความเป็นอยู่ • งานบริการแรงงานต่างด้าว • ทำหนังสือเดินทาง passport แรงงานต่างด้าว ลาว พม่า กัมพูชา • วีซ่า non-immigrant visa l-a • ใบอนุญาตทำงาน work permit • งานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว • รายงานตัวพิสูจน์สัญชาติ • ปรับสภาพแรงงานเข้าระบบ mou • ต่ออายุการจ้างต่อเนื่อง (กรณีทำงานครบ 4 ปี) • งานแรงงานต่างด้าว

ให้คำปรึกษาดำเนินเรื่องแรงงานต่างด้าว  บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว จัดหารแรงงานสถานประกอบการ จัดหาแรงงานโรงงานกรุงเทพ จัดหาแรงงานสมุทรปราการ จัดหาแรงงานให้โรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครแรงงานต่างด้าว จัดหางานต่างด้าวคลองสามวา จัดหาแรงงานทำงานโรงงาน ต่อวีซ่าต่างด้าว

จัดหาแรงงานต่างด้าว

รับทำ passport พร้อม visa ถูกต้องตามกฎหมาย mou บริษัทจัดหางาน แรงงานต่างด้าว ลาว กัมพูชา (mou)

บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว และบริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

บริการให้คำปรึกษา จัดหางาน แรงงานต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด •บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว •พิสูจน์ สัญชาติ ทำpassport •จัดทำเอกสารทั้งระบบแรงงานต่างด้าว •จัดทำใบอนุญาตทำงาน ,ใบอนุญาตทำงานเมื่อเปลี่ยนนายจ้าง •รายงานตัว 90 วัน

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด •บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว •พิสูจน์ สัญชาติ ทำpassport •จัดทำเอกสารทั้งระบบแรงงานต่างด้าว •จัดทำใบอนุญาตทำงาน ,ใบอนุญาตทำงานเมื่อเปลี่ยนนายจ้าง •รายงานตัว 90 วัน

บริการรับจ้างเหมา,จัดหาแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดปทุมธานี และชลบุรี ระยอง