สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
(กลุ่มนิเทศน์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
โทรศัพท์ :
0-4279-2133