ประเภทธุรกิจ

สำนักงานเทศบ้านแพ้ว ให้บริการประชาชน มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ความสะอาด สร้างและบำรุงถนน  ดับเพลิง กู้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์  ยินดีให้บริการประชาชนในทุกด้าน

โรงพยาบาล สถานพยาบาล

โรงพยาบาลรัฐบาล ขนาด 200 เตียง

โรงพยาบาลรัฐบาล ขนาด 200 เตียง