ประเภทธุรกิจ

ทำเกี่ยวกับประมง

บริษัทร่วมทุนประมงระหว่างประเทศ

ทำประมง

ประมง

สัมปทานเรือ

สัมปทานเรือ

ทำประมง