แคตตาล็อกออนไลน์

  • ตรวจสอบมาตรฐาน Cleanroom (Cleanroom Certification)

    ​​​ บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด มีความยินดีให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของห้องปลอดเชื้อทุกระดับตามมาตรฐานสากล ISO 14644-1 ตั้งแต่ ห้องผ่าตัด ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องแลบ ภายในโรงพยาบาลรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ยาและ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งให้คำแนะนำและปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในห้องปลอดเชื้อเป็นไปตาม GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไปห้องปลอดเชื้อควรได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพ ทุกๆ ครึ่งปีหรือหนึ่งปีจากผู้ให้บริการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14644 การตรวจสอบห้องปลอดเชื้อนี้มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันว่าห้องมีลักษณะการทำงานและระดับความสะอาดเป็นไปตามที่กำหนดไว้เมื่อครั้งที่มีการก่อสร้างและติดตั้งระบบ รวมทั้งศึกษาและหาสาเหตุของสิ่งปนเปื้อน (contaminants) ภายในห้อง เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน ให้ได้ห้องปลอดเชื้อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานรวมทั้งงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับบริการตรวจสอบห้องปลอดเชื้อตามมาตรฐานในระดับสากล บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านห้องปลอดเชื้อ การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งภายในบริษัทฯ และต่างประเทศ การคัดเลือกเครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถสอบกลับถึงมาตรฐานระดับชาติ (National Standard) หรือนานาชาติ (International Standard) ได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.isscothai.com/services/cleanroom-validation/ [มาตรฐานและคุณภาพของการบริการ] - บริษัทฯ ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล ISO 14644 (International Organization for Standardization) และเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ก่อสร้างและผู้ใช้งานห้องปลอดเชื้อ - บริษัทฯ ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล IEST-RP-CC-006.3 (Institute of Environmental Sciences and Technology) และเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ก่อสร้างและผู้ใช้งานห้องปลอดเชื้อ [อัตราค่าบริการ] ลูกค้าสามารถเลือกและกำหนดขอบข่ายการบริการในกรณีที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณได้โดยที่การตรวจสอบประสิทธิภาพของห้องปลอดเชื้อยังคงเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Tailor-made Testing Program) [ความชัดเจนและถูกต้องของผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ] บริษัทฯ จะทำการออกเอกสารรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) ให้แก่ลูกค้าในทุกๆครั้งหลังการบริการ รวมทั้งคำอธิบายและข้อแนะนำในการปฏิบัติงานในห้องปลอดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ [การตรวจสอบประสิทธิภาพห้องปลอดเชื้อ มีรายละเอียดดังนี้] Primary Tests: เป็นการตรวจสอบห้องปลอดเชื้อตามมาตรฐาน ISO 14644 เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อระดับความสะอาดภายในห้องปลอดเชื้อโดยตรง - Airflow Velocity and Uniformity Tests - Airflow Volume and Uniformity Tests - HEPA Filter Installation Leak Tests (D.O.P Test) - Airborne Particle Count Cleanliness Classification Tests - Room Pressurization Tests พื้นที่ให้บริการทุกพื้นที่ทั่วไทย อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

    หมวดหมู่ : เครื่องมือและเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับห้องควบคุมความสะอาด, รับสร้างและติดตั้งห้องความสะอาด

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า