สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :
0-4351-1388