สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์: 0-4351-1388