วัดสังเวชวิศยาราม

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระมหาพล ไชยวิชู 110 ถนนสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม
โทรศัพท์: 0-2280-0884