วัดสังเวชวิศยาราม

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
พระมหาพล ไชยวิชู 110 ถนนสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม 10200
โทรศัพท์ :
0-2280-0884