ลักษณา เครือจันทร์

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2718-8899

ลักษณา เครือวีระ

จังหวัดตาก
โทรศัพท์: 0-5505-3352-9

ลักษณา จันทร์กระจ่าง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2463-5169

ลักษณา กลิ่นจันทร์

จังหวัดระยอง
โทรศัพท์: 0-3809-6145-1

ลักษณา จารุจันทร์

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์: 0-2581-1523

ลักษณา เพ็ญจันทร์

จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์: 0-4307-9132-4

ลักษณา จันทร์ทอง

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2815-6458

ลักษณา ศรีจันทร์สุข

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2278-5239

ลักษณา ศรีจันทร์สุข

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2970-7976,0-2970-8878

ลักษณา จันทร์กิ่งทอง

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2991-3824