รัมภาวดี ไชยสงค์

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4303-4269-7