ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตจำหน่าย และผลิตตามสั่ง ห้องจำลองสภาวะแวดล้อม environmental test chamber custom made เพื่อทดสอบอุณหภูมิ และทดสอบความชื้น ร้บสร้าง ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้น temperature test & humidity test ทดสอบด้านคุณภาพสินค้าในสภาวะจำลองสิ่งแวดล้อม รองรับการทดสอบทางอุตสาหกรรมของ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร, น้ำ,น้ำเสีย, อากาศ, เสียง, บริการให้คำ ปรึกษา,ฝึกอบรมทางวิชาการ

เครื่องแก้ว สารเคมี Zinc Oxide อุปกรณ์ห้องแลบ อาหารเลี้ยงเชื้อ เคมีอุตสาหกรรม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น-ปลาย

ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะ

ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างหินและปิโตรเลียม

ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

บริการด้านแลป

บริการห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านเคมี