ประเภทธุรกิจ

บริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

บริการรับตรวจร่างกายด้วยเครื่อง MRI แบบ supper conduting magnet สามารถให้บริการได้ทุกส่วนของร่างกาย

เอ็กซเรย์ MRI และคอมพิวเตอร์

รับตรวจสุขภาพพนักงาน

รับตรวจสุขภาพพนักงาน

ศูนย์เอ็กซ์เรย์ตรวจท้อง, เลือด

สถานพยาบาล ศูนย์เอกซ์เรย์ คลีนิค