พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร

66 อําเภอ/เขต

264 ตำบล/แขวง