บริษัท ยูเอสจี บอรอล อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105558195222

ที่อยู่
9 อาคารภคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
พิกัด
13.76128, 100.56619

สินค้าและบริการ

บริษัท ยูเอสจี บอรอล อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัด บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและเทคโนโลยีอื่นๆ