วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
ถนน214 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พิกัด :
16.41729,103.51588