สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดแพร่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ :
0-5453-2219