วัดพระคริสตหฤทัย

หมวดหมู่ : โบสถ์ศาสนาคริสต์

ที่อยู่ :
1 หมู่ 4 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
โทรศัพท์ :
0-3239-9277