เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี - รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

หมวดหมู่ : บัญชี บริการทำ

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้บริการท่านในเรื่องบัญชีภาษีอากร การจัดเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องและประหยัด การเตรียมตัวอย่างไรเมื่อสรรพากรเรียกพบและเข้าตรวจสภาพกิจการการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่องเอกสารบัญชี บริษัทยินดีส่งผู้เชี่ยวชาญงานเข้าพบ เพื่อให้คำปรึกษาท่าน ฟรี 1 ครั้ง โดยไม่มีเงื่อนไข ให้บริการด้านบัญชี ภาษีอากรครบวงจร ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษีอากร วางระบบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และธุรกิจร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยื่นภาษีทุกประเภท ติดต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม พร้อมบริการท่านด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญงานทั้งคุณภาพ ราคายุติธรรม มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักการบัญชี และกฎหมาย แก้ปัญหาภาษีอากรอย่างครบวงจร รับทำบัญชี ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีและการจัดเก็บเอกสาร วางระบบบัญชีเบื้องต้น รับตรวจสอบบัญชี ด้วยทีมงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตนำเสนอรายงานทางการเงินอย่างครบถ้วน วางระบบบัญชี รับวางระบบบัญชี สำรวจและวางแผนจากโครง-สร้างเดิม ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป จดทะเบียนทางธุรกิจ ให้บริการด้านจดทะเบียนนิติบุคคลบุคคลธรรมดา แก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร การจัดเก็บเอกสารภาระและระยะทางในการรับส่งเอกสาร

ติดต่อเรา

ที่อยู่
14/17 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม 10160
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-18:00
พิกัด
13.687291,100.339336

สินค้าและบริการ

บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้บริการท่านในเรื่องบัญชีภาษีอากร การจัดเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องและประหยัด การเตรียมตัวอย่างไรเมื่อสรรพากรเรียกพบและเข้าตรวจสภาพกิจการการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่องเอกสารบัญชี บริษัทยินดีส่งผู้เชี่ยวชาญงานเข้าพบ เพื่อให้คำปรึกษาท่าน ฟรี 1 ครั้ง โดยไม่มีเงื่อนไข บริการ รับทำบัญชี บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี และการจัดเก็บเอกสาร วางระบบบัญชีเบื้องต้น รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีประจำ ของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำและบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตาม พรบ. การบัญชี โดยจัดทำสมุดบัญชีรายวัน ครบตามกฎหมายบัญชีและที่สรรพากรกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันซื้อ สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท จัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรมบัญชีที่สรรพากรยอมรับร่วมวางแผนภาษี เพื่อให้ท่านเจ้าของกิจการ เสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัด จัดพิมพ์รายงานต่างๆทางบัญชีเพื่อให้ท่านได้รับทราบและเพื่อประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ รับตรวจสอบบัญชี บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด รับตรวจสอบบัญชีด้วยทีมงาน ผู้สอบบัญชี ที่ได้รับอนุญาตและนำเสนอรายงานทางการเงินและบัญชีอย่างครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนดแก้ไขและแนะนำข้อบกพร่องอันเกิดจากการจัดทำบัญชีภายในบริษัท ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก็ตาม แต่มีความจำเป็น ต้องจัดทำงบการเงิน ที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาติรับรองแล้วนำส่งหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องต่อไป (กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) วางระบบบัญชี บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด รับวางระบบบัญชี สำรวจและวางแผนจากโครงสร้างเพิ่มเติม - จัดโครงสร้างขององค์กร และคู่มือการทำงานของแต่ละหน้าที่ - วางระบบบัญชี ระบบเอกสาร ทางเดินเอกสาร ให้สอดคล้องกับรูปแบบและขนาดของธุรกิจ - วางแผนงานด้านภาษีอากร เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - วางระบบการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป - นำเสนอซอฟแวร์จัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบและพัฒนาระบบต่างๆ ให้ถูกต้องตามระบบที่ได้วางไว้และปรับปรุงให้ทันสมัย - รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และความเสี่ยงต่างๆอัตราค่าบริการวางระบบบัญชี เริ่มต้นที่ 15,000.- บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานการเดินทาง และ ปริมาณงาน อีกทั้งรายละเอียดอื่นๆ จดทะเบียนทางธุรกิจ บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด ให้บริการด้านจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ จดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนบุคคลธรรมดา ได้แก่ จดจัด ตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านค้าและคณะบุคคล จดทะเบียนแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ชื่อ นิติบุคคล ที่อยู่สำนักงาน เพิ่มทุน- ลดทุน อำนาจกรรมการ ตรายางบริษัท ห้างฯ แก้ไขวัตถุประสงค์กรรมการเข้า-ออก จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้น จดทะเบียน เข้าระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ของบริษัท ห้างหุ้นส่วน อัตราค่าบริการ บริษัท เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จำกัด มีหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้ ปริมาณเอกสาร ของกิจการ การจัดเก็บเอกสารของกิจการ ภาระและระยะทางในการรับส่งเอกสาร จำนวนเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและจัดทำบัญชี งานบริการจัดทำบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ 2,000.- บาท/เดือน งานบริการด้านตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ 7,000.- บาท/ งานบริการด้านจดทะเบียน อัตราค่าบริการ จดจัดตั้งบริษัทฯ 4,000.00 บาท จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,000.00 บาท จดแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ 2,000.00 บาท จดทะเบียนร้านค้า 1,000.00 บาท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000.00 บาท