บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : บริการกำจัดปลวก

ข้อมูลธุรกิจ

          บริษัทเอสจีเอสได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมือปี พ.ศ. 2495 เป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อิสระ ที่ให้บริการทfสอบและตรวจสอบวิเคราะห์แก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาครัฐบาลโดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยความเป็นกลาง และอิสระปราศจากความทับซ้อนทางด้านผลประโยชน์และด้วยระบบที่เป็นมาตฐานสากล จึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าผู้ใช้บริการของเอสจีเอสทั่วโลก เรื่องของคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความรวดเร็วในการให้บริการวิเคราะห์ที่ดำรงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมุ่งเน้นในการพัฒนาและรักษาระบบประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ (QA/QC) ตามมาตรฐานการจัดการห้องปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ (Good Professional Practice)

         ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สาขาหาดใหญ่ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรอง ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทั้งทางด้านจุลชีววิทยา และเคมี ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจนกระทั้งสินค้าสำเร็จรูป ทั้งสินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ และสินค้าเกษตร

          นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ และทดสอบที่หลากหลายได้แก่ สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen), สารปนเปื้อนอาหาร (Food Contaminants),  กลุ่มยาฆ่าแมลง (Pesticides), กลุ่มยาสัตว์ตกค้าง (Drug Residues), เชื้อจุลินทรีย์ (Microbiological Test) และเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค (Pathogens), GMos, เนื้อสัตว์ปนเปื้อน (speciesidentication), เคมีอาหาร (Food Chemical), วัตถุเจือปนอาหาร (Food additive), โลหะหนักและธาตุที่เป็นพิษ (Heavy metal and toxic elements), เมลามีน และกลุ่มอนุพันธ์ (Melamine Group), ฉลากโภชนาการ (Nutrition test), วิตามิน (Vitamins), การทดสอบทางด้านอาหารสัตว์ (Feed Testing), น้ำบาดาล/น้ำดื่ม (Water testing), สิ่งแวดล้อม (Environment), น้ำเสีย (Waste Water), บริการสอบเทียบเครืองมือวัด (Calibration), ภาชนะสัมผัสหรือบรรจุอาหาร (Food packaging and food contacts) และอืนๆ อีกมากมาย

          บริษัทฯ ยังคงพัฒนาศักยภาพตลอดจนจัดหาเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยเช่น ICP/MS, HPLC, LC/MS, LC/MS/MS, FT-IR, Ion Chromatography, Real-Time PCR, Mercury Analyzer ฯลฯ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีความสามารถในการตรวจสอบหลากหลายและได้มารตฐานตามข้อกำหนดทั้งในและต่างประเทศ ด้วยบริการที่ครอบคลุมและหลากหลาย เครื่องมือที่ทันสมัย ทีมงานที่มีคุณภาพ รวมถึงระบบการจัดการตัวอย่างที่ทันสมัย (Lab information Management System) ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการอย่างมืออาชีพ

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :
57,59,61 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-16:30
พิกัด :
7.0183,100.4801

สินค้าและบริการ

          รับกำจัดปลวก มด หนู และแมลงรบกวนทุกชนิด อัดเคมีลงใต้ดิน กำจัดปลวกในอาคาร ทั้งระบบ ให้คำปรึกษาปัญหา มด หนู แมลง สำรวจพื้นที่ฟรี

          ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สาขาหาดใหญ่ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถวิเคราะห์ และทดสอบที่หลากหลายได้แก่ สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergen), สารปนเปื้อนอาหาร (Food Contaminants),  กลุ่มยาฆ่าแมลง (Pesticides), กลุ่มยาสัตว์ตกค้าง (Drug Residues), เชื้อจุลินทรีย์ (Microbiological Test) และเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค (Pathogens), GMos, เนื้อสัตว์ปนเปื้อน (speciesidentication), เคมีอาหาร (Food Chemical), วัตถุเจือปนอาหาร (Food additive), โลหะหนักและธาตุที่เป็นพิษ (Heavy metal and toxic elements), เมลามีน และกลุ่มอนุพันธ์ (Melamine Group), ฉลากโภชนาการ (Nutrition test), วิตามิน (Vitamins), การทดสอบทางด้านอาหารสัตว์ (Feed Testing), น้ำบาดาล/น้ำดื่ม (Water testing), สิ่งแวดล้อม (Environment), น้ำเสีย (Waste Water), บริการสอบเทียบเครืองมือวัด (Calibration), ภาชนะสัมผัสหรือบรรจุอาหาร (Food packaging and food contacts) และอืนๆ อีกมากมาย