บริษัท สตาร์ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทค เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่
2/22 อาคารไอยรา ชั้นที่ 7 ห้องที่ 701 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
พิกัด
13.706709116474, 100.53644408029

สินค้าและบริการ

- บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี
- บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
- บริการจัดทำและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ทุกประเภท
- บริการจัดทำและการยื่นแบบประกันสังคม ทุกประเภท
- บริการจัดทำงบการเงินและการยื่นงบการเงิน
- บริการด้านการจดทะเบียน ทุกประเภท
- บริการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายคดีความแพ่งและคดีความอาญา และกฎหมายอื่นๆ