สภาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทยสู่สากล

ที่อยู่
43 หมู่ 9 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-18.00

ข้อมูลธุรกิจ

เราเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการปลูกเห็ด การปลูกข้าวอินทรีย์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)มาประยุกต์ใช้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ ทั้งในแบบของหมู่คณะและการมาในกลุ่มย่อย

สินค้าและบริการ

ศูนย์เรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ ทั้งในรูปแบบของหมู่คณะและการมาในกลุ่มย่อยเราเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการปลูกเห็ด การปลูกข้าวอินทรีย์ โดยได้ใบออแกนิคไทยแลนด์