ร้าน เลี่ยงย่งฮวด

ที่อยู่
720/1 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์