บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เพลเลท (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
333 หมู่ 9 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทรศัพท์