บริษัท เก็นสเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
999/9 ห้องเอช เอช 4507 ชั้น45 พระราม 1 สำนักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์