บริษัท อาร์พีเอส ซิสเต็ม จํากัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105530024440

ที่อยู่
999/9 ชั้น 28 ห้อง 2809 อาคารดิออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
พิกัด
13.7461234, 100.5381645

สินค้าและบริการ

บริษัท อาร์พีเอส ซิสเต็ม จํากัด ให้บริการจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำ  บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศโดยเครื่องบิน บริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์และขนส่งสินค้า โดยท่านผู้โดยสารสามารถกำหนดวัน เวลา สถานที่ และจุดหมายได้เอง สายการบินที่ให้บริการคือ   Sessna Caravan