บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ที่อยู่
126/229 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์

ข้อมูลธุรกิจ

          ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจร (Turnkey Basis) ในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย รวมถึงเป็นผู้ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและอสังหาริมทรัพย์

 

 

ที่อยู่บริษัท
บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ที่อยู่:126/229 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม...

สินค้าและบริการ

ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งธุรกิจเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. ธุรกิจการงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

          งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เป็นระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่รับมาจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่งไปยังสถานีย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง...