บริษัท ทีมพลาสเคมีคอล จำกัด

ที่อยู่
3/3 หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์