แคตตาล็อกออนไลน์

  • ให้เช่าชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์

    ให้เช่าชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์ ให้เช่าชุดครุย ม.ธรรมศาสตร์‎ ตัดชุดรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ ชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์ ‎มีบริการทุกคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราคาถูก ใช้ผ้าคุณภาพดี เนื้อนิ่ม  แถบสีผ้าพาดบ่าครุยวิทยฐานะประจำคณะมีสีอะไรบ้างของสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สีขาว สาขาวิชาในสายการบัญชี สีฟ้า คณะรัฐศาสตร์ สีดํา คณะเศรษฐศาสตร์ สีฟ้า สาขาวิชาพัฒนาชุมชน (เฉพาะระดับปริญญาโท) สีเลือดหมูกับสีขาวอย่างละครึ่ง (สีเลือดหมูอยู่ด้านใน สีขาวอยู่ด้านนอก) คณะศิลปศาสตร์ สีแสด คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สีชมพู สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สีเขียวใบไม้ สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และสาขาเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ครอบครัว สีเขียวใบไม้มีริมสีเหลืองตามยาวกว้างข้างละ 3 เซนติเมตร คณะทันตแพทยศาสตร์ สีม่วงมีขลิบสีทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร คณะพยาบาลศาสตร์ : สีขาวมีริมสีแดงเลือดนกตามยาวกว้างข้างละ 3 เซนติเมตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สีม่วงเม็ดมะปราง สถาบันภาษา สีน้ําตาลทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีเหลืองทอง คณะสหเวชศาสตร์ สีน้ําเงินมีขลิบสีเหลือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สีฟ้าสว่างใสมีขลิบสีเหลืองทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สีทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สีส้มออกแดงมีขลิบสีทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร สาขาวิชาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ (เฉพาะระดับปริญญาโท) สีเลือดหมูมีขลิบสีขาวตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สีเลือดหมูมีขลิบสีทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร หลักสูตรร่วมระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ สีเหลืองกับสีแดงอย่างละครึ่ง (สีเหลืองอยู่ด้านใน สีแดงอยู่ด้านนอก) สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาในสายการบริหารธุรกิจ สีฟ้ากับสีขาวอย่างละครึ่ง (สีฟ้าอยู่ด้านใน สีขาวอยู่ด้านนอก) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่มีการเปิดสอนในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นอกเหนือจากข้อ 6.1 และ 6.2 สีเลือดหมู      

    หมวดหมู่ : ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย, ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

    ดูรายละเอียด