เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอดวานซ์ เทค โพรดักท์ จำกัด ให้บริการทางด้าน วิศวกรรมงานป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมไปถึงทดสอบตรวจเช็คระบบดับเพลิง พร้อมด้วยบริการบำรุงรักษาหลังการขาย ซึ่งได้แก่ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System), ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic sprinkler system), ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose System), ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Fire Suppression System: CO2, NOVECTM 1230, FM200), ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย โฟม (Foam Sprinkler System), ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump System) เป็นต้น


              ด้วยศักยภาพ ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสม ทำให้วันนี้เรามีความเชี่ยวชาญและพร้อมสร้างสรรค์งานวิศวกรรมงาน ป้องกันอัคคีภัย ให้กับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งมอบระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามมาตรสากล และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษา ระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง เราเดินหน้าพัฒนาธุรกิจ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าต่อไปอย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยความใส่ใจในการคัดสรร คุณภาพสินค้า ผ่านการออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิง จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ลูกค้าเชื่อถือและไว้วางใจเรามาโดยตลอด จนเกิดเป็นผลงานโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

CLIENTS


new-referen-1


บริการงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย


บริการงานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย


 • ออกแบบ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm systems) เพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอาศัยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดตู้ควบคุมการทำงาน เพื่อสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ ซึ่งจะต้องออกแบบ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะอาคาร โรงงานในแต่ละ ประเภท โดยอาจจะมีระบบดับเพลิงอื่นๆทำหน้าที่ในการดับเพลิงร่วมด้วย

 • ออกแบบ ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic sprinkler systems ) สามารถทำงานได้ทันทีโดยอัตโนมัติ จากการแตกของหัวกระจายน้ำ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันที ขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้หยุดการขยายตัวลุกลาม การออกแบบและติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง สำหรับอาคาร โรงงานใดๆ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐาน NFPA 13 Standard for Installation of Sprinkler Systems ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของทีมวิศวกร เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ อย่างไรก็ตามการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอาจไม่เหมาะสมในบางพื้นที่ เช่น ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากน้ำดับเพลิงอาจทำให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าภายในพื้นที่เหล่านั้นเสียหาย

 • ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump systems) สำหรับระบบดับเพลิง การส่งน้ำให้กับระบบดับเพลิงด้วยน้ำให้มีอัตราการไหล และความดันตามต้องการนั้น สามารถทำได้โดยใช้ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยทั่วไปแล้วเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งตามมาตรฐาน ในประเทศไทยจะมี 2 ลักษณะ คือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Fire Pump) และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร์ไบน์แนวดิ่ง (Vertical Turbine Pump) ซึ่งจะติดตั้งต่างกันไปตามในลักษณะที่ระดับผิวน้ำจากแหล่งเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำดับเพลิงเมื่อเทียบกับตัวเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 • ออกแบบ ติดตั้งระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose systems) เป็นระบบที่มีไว้ทั้งส าหรับผู้ที่อยู่ในอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิงขนาดเล็ก และสำหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมใน การใช้สายขนาดใหญ่ ใช้ดับเพลิง และจำกัดการขยายตัวของเพลิง ในการออกแบบ ติดตั้ง จะต้องคำนึงถึงอัตราการส่งน้ำาดับเพลิง ปริมาณน้ำสำหรับดับเพลิง ต้องมีเพียงพอให้การส่งน้ำตามอัตราการไหลที่ต้องการ และอาจจะต้องมีการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) ชนิดข้อต่อสวมเร็ว เพื่อใช้สำหรับรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก เช่น จากรถดับเพลิง ตำแหน่งในการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงต้องเป็นตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกในเวลาที่เกิดเพลิงไหม้

 • ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (Fire suppression systems -Novec 1230,FM200,CO2)น้ำยาดับเพลิงชนิดสะอาด หลังจากใช้งานแล้ว ไม่ทิ้งคราบสารให้ทำความสะอาด นิยมใช้กับพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ และต้องการดับเพลิงเป็นพิเศษ ทรัพย์สินมูลค่าสูง ไม่ต้องการให้วัสดุ หรืออุปกรณ์ในห้องนั้นเกิดความเสียหายจากน้ำยาเคมีที่ใช้ดับเพลิง เช่น ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 • ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยโฟม (Foam systems) เหมาะกับพื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ สารเคมี น้ำมันที่เป็นของเหลว สามารถลุกติดไฟได้โดยง่าย เมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟ ที่ไม่สามารถใช้น้ำดับเพลิงได้โดยตรง

 • ตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบดับเพลิง (Preventive maintenance) ตรวจเช็คระบบดับเพลิง ความพร้อมในการทำงานของระบบ ตามรอบระยะเวลา จัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมระบุอุปกรณ์ที่มีปัญหา แก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

บริษัท ติดตั้งระบบดับเพลิง

ขั้นตอนการบริการของเรา

 1. ให้คำปรึกษา บริการของเราเริ่มตั้งแต่ รับฟังความต้องการของลูกค้า สำรวจ ศึกษาพื้นที่อย่างละเอียด วางแผนงานและงบประมาณ


 2. ออกแบบระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า


 3. ติดตั้งระบบ วางแผนการดำเนินงาน ประเมินความเสี่ยง ติดตั้งระบบดับเพลิงโดยทีมช่างผู้ชำนาญการพร้อมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย


 4. ทดสอบระบบ ทดสอบการทำงาน อบรมวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอย่างถูกต้อง และส่งมอบงานระบบป้องกันอัคคีภัยที่มี คุณภาพตรงตามกำหนดเวลา อีกทั้งมีการรับประกันผลงาน


 5. การบริการหลังการขายที่รวดเร็ว สำหรับการตรวจเช็คบำรุงรักษา อุปกรณ์ ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบป้องกันกันอัคคีภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเกิดเพลิงไหม