ประเภทธุรกิจ

ประสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร หรือกลุ่มบุคคล ในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิต แก่เด็กด้อยโอกาสและ ครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานศิลปะ การอ่านหนังสือ การฝึกอาชีพ จัดทัศนศึกษา เป็นต้น

เพื่อสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และ การพัฒนาเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศไทย กับประเทศญี่ปุ่น ในประเด็นผู้ประการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ส่งเสริมส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลด้าน อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตรและการ ประมงของสาธารณรัฐเกาหลีให้แก่บุคคล ที่สนใจทั่วไป

ช่วยเหลือชาวเยอรมันและบุคคลต่างชาติ ทั่วไปที่เป็นผู้ประสบปัญหา

ช่วยเหลือชาวเยอรมันและบุคคลต่างชาติ ทั่วไปที่เป็นผู้ประสบปัญหา

ตามโครงการทุนสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก ที่อยู่ในภาวะลำบากและเปราะบางในพื้นที่ ชนบท

เพื่อดำเนินการโครงการเสริมสร้างพลัง สตรีและเยาวชน ส่งเสริมธรรมาภิบาล และเสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาสังคม โดยร่วมทำงานกับองค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐในประเทศไทย