ประเภทธุรกิจ

ค้า ครั่งเม็ด

จำหน่ายครั่ง

ส่งออกชแลคที่ทำจากครั่ง

ผลิตครั่งเม็ด, แอ็ค, แสล็ด, อุตสหกรรม

ผู้ผลิตแชลแลค