ประเภทธุรกิจ

บริษัท ซีเจ เวิร์ค จำกัด ให้บริการด้านการวางแผนการตลาด ดิจิตอล IMC Strategy and Planning, Social Media Management, Digital Public Relations, Net Idols Service, Word Of Mouth Online Network, Analytics, Measurement and Optimization

ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มนักประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีสาขาความเชี่ยวชาญของเรารวมถึงการให้บริการสื่อประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์การวางแผนเชิงกลยุทธ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความสำคัญต่อการสื่อสาร ผสานการสื่อสารทางดิจิทัลและโซเชียลมีเดียเข้ากับงานประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมตามความเหมาะสม

ออกแบบงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ปรึกษา

ให้บริการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

ให้บริการประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ และ การตลาด

ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์