ประเภทธุรกิจ

ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

ตั้ง model พลาสติก

ผลิตเม็ดพลาสติก

รับฉีดและทำแม่พิมพ์พลาสติก

ฉีดพลาสติกขึ้นรูป ตามแบบทรงต่างๆ

งานพลาสติกขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์