ประเภทธุรกิจ

สวนผลไม้

สวนมะม่วง

ทำไร่อ้อย

อุปกรณ์การกรีดยาง