ประเภทธุรกิจ

ขนส่งสินค้าทางเรือ

ขนส่งสินค้าทางเรือ

ขนส่งสินค้าทางเรือ

ดูแลเอกสารในการเดินเรือออกต่างประเทศ(เฉพาะเรือในประเทศ)