ประเภทธุรกิจ

ฟาร์มเลี้ยงหมู

เลี้ยงหมู

ปศุสัตว์รับผสมพันธุ์สัตว์

ส่งเสริมการเลี้ยง

ฟาร์มไก่เนื้อ

ฟาร์มเลี้ยงหมู

ฟาร์มสุกร ปศุสัตว์

ทำธุรกิจประกันราคาไก่และสุกร