ประเภทธุรกิจ

ฟาร์มเลี้ยงหมู

ปศุสัตว์รับผสมพันธุ์สัตว์

เลี้ยงหมู

ส่งเสริมการเลี้ยง

ฟาร์มเลี้ยงหมู

ฟาร์มสุกร ปศุสัตว์

ฟาร์มไก่เนื้อ