ประเภทธุรกิจ

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร, น้ำ,น้ำเสีย, อากาศ, เสียง, บริการให้คำ ปรึกษา,ฝึกอบรมทางวิชาการ

เครื่องแก้ว สารเคมี Zinc Oxide อุปกรณ์ห้องแลบ อาหารเลี้ยงเชื้อ เคมีอุตสาหกรรม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น-ปลาย

ตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านเคมี

ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะ

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Retrofit

ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างหินและปิโตรเลียม

ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

บริการด้านแลป

บริการห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม