ประเภทธุรกิจ

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร, น้ำ,น้ำเสีย, อากาศ, เสียง, บริการให้คำ ปรึกษา,ฝึกอบรมทางวิชาการ

เครื่องแก้ว สารเคมี Zinc Oxide อุปกรณ์ห้องแลบ อาหารเลี้ยงเชื้อ เคมีอุตสาหกรรม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น-ปลาย

ห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะ

ตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านเคมี

ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างหินและปิโตรเลียม

ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Retrofit

บริการด้านแลป