ประเภทธุรกิจ

ทีปรึกษาการลงทุนเรื่องการเงิน บริการธุรกิจด้านการเงิน สถาบันการเงินผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำ การดูแลและบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนของลูกค้า ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล นักลงทุน

ทีปรึกษาการลงทุนเรื่องการเงิน บริการธุรกิจด้านการเงิน สถาบันการเงินผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำ การดูแลและบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนของลูกค้า ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล นักลงทุน

เราคือผู้ให้บริการทางการเงิน การลงทุนมืออาชีพแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ รับผู้ดูแลและให้คำแนะนำในด้านกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมที่หลากหลาย ครอบคลุมสินทรัพย์มากกว่า 2,000 กองทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกองทุนโดยเฉพาะที่ทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ดันน์ฮัมบี้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้คำปรึกษาและทำการตลาดด้านโซเซียล, บริษัทซอฟต์แวร์วิเคราะห์สินค้าและผลิตภัณฑ์ และผู้นำเทคโนโลยีในการโฆษณาประชาสัมพันธ์

บริษัท เบลฟอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการกู้คืนสภาพจากภัยพิบัติ เราได้นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ สารเคมี และเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการกู้คืนทรัพย์สินให้คงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุด

บริษัท บอลด์วิน บอยล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร รวมถึงเทคนิคในการประชาสัมพันธ์ การบริหารการจัดการด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

ทีปรึกษาทางการเงิน

เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 26  ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศ 48 สาขา ได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,การค้าหลักทรัพย์,การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์,การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน, การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า