ประเภทธุรกิจ

บริการห้องพักจำนวน 59 ห้อง

มีห้องพักบริการ 174 ห้อง

มีห้องพักบริการ 109 ห้อง

โรงแรมบริการห้องพัก 69 ห้อง

มีห้องพัก 568 ห้อง

มีห้องพักให้บริการ 760 ห้อง

มีห้องพักบริการ 50 ห้อง รายวัน 1400-2200 บาท รายเดือน 25000 บาท

บริการห้องพัก 250 ห้อง

มีห้องพักบริการ 668 ห้อง

บริการห้องพักจำนวน 80 ห้อง